Hotarare nr. 958 din 18-08-2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile

Hotarare nr. 958 din 18-08-2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile

Hotarare nr. 958 din 18-08-2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie ( Publicat in MO nr. 809 partea I din 06-09-2005 )Guvernul Romaniei In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta Hotarare.
   
   ART. 1
   Alineatul (2) al articolului 3 din Hotararea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul national brut de energie electrica urmeaza sa ajunga la 33% pana in anul 2010."
   ART. 2
   Hotararea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.056 din 15 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica energiei electrice produse din urmatoarele surse de energie regenerabile: energie hidro produsa in centrale cu o putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW, puse in functiune sau modernizate incepand cu anul 2004, energie eoliana, solara, geotermala, biomasa, a valurilor, precum si hidrogen produs din surse regenerabile de energie."
   2. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
   "h) centrala modernizata - centrala la care a fost executat un ansamblu de lucrari care au condus la imbunatatirea caracteristicilor tehnico-economice si de mediu ale acesteia si a caror valoare a reprezentat cel putin 30% din valoarea de inlocuire a centralei."
   3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 4. - (1) Se aproba nivelul cotelor obligatorii ce se vor utiliza pana in anul 2010 in conformitate cu tinta asumata de Romania in negocierile de aderare la Uniunea Europeana privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul intern brut de energie electrica, dupa cum urmeaza: 0,7% pentru anul 2005, 2,22% pentru anul 2006, 3,74% pentru anul 2007, 5,26% pentru anul 2008, 6,78% pentru anul 2009 si 8,3% pentru perioada 2010-2012.
   (2) Valoarea anuala a cotei obligatorii poate fi modificata in perioada 2005-2007, in prima decada a lunii decembrie, prin ordin al presedintelui ANRE in cazul in care capacitatea instalata in centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie nu poate asigura cererea de certificate verzi, conform prezentei hotarari".
   4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Pentru perioada 2005-2012 valoarea anuala minima si maxima de tranzactionare a certificatelor verzi este echivalentul in lei al sumei de 24 euro/certificat, respectiv echivalentul in lei al sumei de 42 euro/certificat, calculata la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei, pentru ultima zi lucratoare a lunii decembrie din anul precedent."
   5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie impusa plateste contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, astfel:
   a) in perioada 2005-2007, la o valoare reprezentand o data si jumatate valoarea maxima de tranzactionare a certificatelor verzi stabilita conform art. 7 alin. (2);
   b) de la 1 ianuarie 2008, la o valoare dubla fata de valoarea maxima de tranzactionare a certificatelor verzi stabilita conform art. 7 alin. (2)."
   6. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
   "(2^1) Furnizorului care nu respecta prevederile alin. (2) i se suspenda licenta de furnizare pana la data achitarii integrale a contravalorii certificatelor verzi neachizitionate."
   7. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Sumele de bani rezultate din aplicarea prevederilor alin. (2) sunt colectate de operatorul de transport si de sistem si sunt alocate anual in baza unei proceduri elaborate de catre ANRE, pentru:
   a) achizitia de la producatori a certificatelor verzi oferite pe piata dar netranzactionate, la valoarea minima de tranzactionare stabilita conform art. 7 alin. (2), pentru anii in care cererea de certificate verzi este mai mare decat oferta;
   b) redistribuire catre producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie in functie de numarul de certificate verzi vandute si de tipul tehnologiei de producere."
   ART. 3
   Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei va elabora procedura de alocare a sumelor de bani rezultate din aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.892/2004, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   ART. 4
   Hotararea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, cu modificarile aduse prin prezenta Hotarare, si Hotararea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.056 din 15 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica, dandu-se textelor o noua numerotare.